گالری عکس پالنگان . زن و زندگی

زیباترین لبخند دنیا ( خوشبختی = رضایتمندی ) را در چهره اش نگاه کنید .
گپ زدن های سر پیری